Alături de conformitatea cu Codul de Etică al IIA și cu Standardele Internaționale pentru Practicile Profesionale de Audit Intern, scopul activității de audit intern ar trebui să includă îmbunătățirea continuă a calității acesteia prin demonstrarea Principiilor de bază.


Principiile Fundamentale pentru Practica Profesională a Auditului Intern –Exemple de acţiuni şi indicatori


1. Demonstrează integritate

Documente şi acţiuni care demonstrează operaţionalizarea principiului:

 • Codul de etică este menţionat în carta auditului intern şi este inclus în Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii (PAIC).
 • Politicile interne şi/sau programele de instruire în domeniul auditului intern includ scenarii etice/studii de caz care sunt relevante în mod specific pentru auditorii interni.
 • CAE a informat auditorii interni cu privire la responsabilităţile lor etice.
 • Se desfăşoară instruiri privind Codul de etică al auditorilor interni şi codul de conduită/etică al organizaţiei.
 • Auditorii interni sunt supuşi unei evaluări anuale a conformităţii cu Codul de etică al auditorilor interni şi codul de conduită/etică al organizaţiei.

Indicatori cheie de rezultat al aplicării principiului:

 • Nu există cazuri de acţiune disciplinară împotriva auditorilor interni referitoare la încălcări ale Codului de etică sau al codului de conduită/etică al organizaţiei.
 • Rezultatele sondajului efectuat de membrii echipei de audit intern indică faptul că angajaţii au încredere că departamentul de audit funcţionează în condiţii de integritate.
 • Feedback-ul din sondajele sau interviurile din zonele evaluate indică faptul că membrii echipei de auditori demonstrează integritate.
 • Echipa de auditori intern a îndeplinit cerinţele formare şi dezvoltare profesională continuă şi legate de etică.

2. Demonstrează competență şi conştiinciozitate profesională

Documente şi acţiuni care demonstrează operaţionalizarea principiului:

 • Structura activităţii de audit intern este definită prin fișe de post.
 • Modelul/Matricea privind competența activităţii de audit intern este însoţit de un program de dezvoltare a personalului.
 • Planul anual de instruire aferent compartimentului de audit intern, legat de nevoile de dezvoltare, este elaborat şi executat.
 • Este elaborată o politică ce încurajează obţinerea de certificări în domeniile de competenţă.
 • Obiectivele specifice (inclusiv indicatorii cheie de performanţă) aferente activităţilor de audit sunt corelate cu cele specifice ale postului.
 • Activităţile de audit ale auditorilor externalizaţi sunt ţinute sub control printr-o procedură specifică şi înregistrări.
 • Riscul de audit (riscul ca auditul intern să nu identifice problemele cheie într-o zonă auditată) este abordat activ în PAIC.
 • Auditorii interni efectuează suficiente studii aprofundate ca parte a planificării misiunii pentru a avea discuţii informate cu clientul de audit.
 • Supravegherea şi revizuirea programului de lucru şi activităţilor la nivel de misiune de audit este condusă de persoane cu calificare adecvată.
 • Performanţele activităţii de audit intern sunt evaluate după fiecare misiune.
 • Procedurile de audit pentru misiunile de asigurare se adaptează în funcţie de nivelul de risc al misiunii.
 • Auditorii interni validează rezultatele muncii de teren în cadrul misiunii de audit prin comunicare continua cu managementul domeniilor analizate.
 • Observaţiile sunt adecvate şi relevante pentru domeniul auditului.

Indicatori cheie de rezultat al aplicării principiului:

 • Abilităţile şi competentele necesare pentru auditarea zonelor cheie de risc ale organizaţiei sunt corelate cu cele ale echipei interne şi/sau cu ale furnizorului de servicii de audit externalizat.
 • Procentul de auditori interni care au urmat peste 40 de ore de formare pe an.
 • Procentul de auditori interni cu evaluări peste medie ale performanţei.
 • Procentul de auditori care au obţinut certificări sau recunoaşteri ale competențelor.
 • Dezacorduri limitate cu clientul auditului după emiterea rapoartelor de audit.
 • Nu sunt identificate cazuri de erori sau omisiuni majore în rapoartele finale de audit.
 • Procentul de ore de supraveghere a misiunii în raport cu numărul total de ore bugetate pentru realizarea misiunii.
 • Nu există cazuri de misiuni de audit intern întârziate, inexacte sau de calitate şi valoare scăzută.

3. Este obiectivă şi nu este supusă unor influenţe nepotrivite (independenţă)

Documente şi acţiuni care demonstrează operaţionalizarea principiului:

 • Confirmarea obiectivităţii (inclusiv orice conflict de interese cu membrii familiei, clienţii şi/sau furnizorii etc.) este transmisă anual consiliului de administraţie.
 • Există un acțiuni de verificare a furnizorilor de servicii de audit externalizaţi privind efectuaarea de activități pentru management care constituie un conflict de interese.
 • Auditorii interni nu oferă asigurări cu privire la domeniile pentru care au avut responsabilitatea în ultimele 12 luni.
 • Comunicările de audit intern sunt clare, axate pe fapte, de încredere şi relevante.
 • Raportarea funcţională către consiliu este definită în carta auditului intern.
 • Consiliul/comitetul de audit revizuieşte periodic independenta şi obiectivitatea Coducatorului auditului intern (CAE) în legătură cu misiunile de audit efectuate de către echipa sa.
 • CAE are acces direct la consiliu, aşa cum este definit în carta auditului intern.
 • Măsuri de protecţie, cu raportare către consiliu, sunt în vigoare pentru orice alte responsabilităţi ale CAE în afara celor de audit intern.

Indicatori cheie de rezultat al aplicării principiului:

 • Feedback-ul din sondajele clienţilor de audit sau interviurile care indică faptul că auditorii interni sunt imparţiali şi obiectivi.
 • Auditorii interni (inclusiv cei externalizaţi/contractaţi) au completat formulare care confirmă că nu există conflicte de interese sau dezvăluie orice conflicte potenţiale.
 • Rezultatele evaluării rapoartelor de audit arată că auditorii interni nu evită evaluările negative/nesatisfăcătoare.
 • Concluziile şi opiniile din rapoartele de audit arată ca auditorii interni se raportează fapte concrete.
 • Evaluările activităţii de audit intern confirma că opiniile şi concluziile raporate au fost obţinute în mod obiectiv (sunt de încredere şi susţinute de dovezi).
 • Consiliul analizează performanta CAE şi aprobă numirea, remunerarea şi destituirea acestuia.
 • Şedinţele informale cu consiliul de conducere sunt programate în mod regulat (de exemplu, trimestrial sau cel puţin anual) .

4. Este aliniată strategiilor, obiectivelor şi riscurilor organizaţiei.

Documente şi acţiuni care demonstrează operaţionalizarea principiului:

 • Planificarea strategică a activităţilor de audit intern, aliniat strategiei organizaţionale, este elaborat cu o viziune, obiective şi măsuri clar definite.
 • Strategia de audit intern este actualizată în funcţie de schimbările aduse mediului intern sau extern al organizației.
 • Planul anual de audit intern este actualizat în funcţie de schimbările în strategiile şi/sau obiectivele organizaţiei.
 • Planul de audit intern interconectează misiunile de audit cu obiectivele strategice, obiectivele specifice şi/sau riscuri.
 • Principalele riscuri organizaţionale sunt folosite ca bază a planului anual. Principalele riscuri neabordate în planul de audit intern sunt comunicate consiliului de administraţie.
 • Activitatea de audit intern prioritizeaza acțiunile de urmărire a observaţiilor sau recomandărilor legate de riscurile strategice şi incorporează aceste informaţii în evaluarea
  riscurilor.

Indicatori cheie de rezultat al aplicării principiului:

 • Feedback-ul din sondajele părţilor interesate indică faptul că activitatea de audit intern funcţionează în concordanţă cu viziunea părţilor interesate.
 • CAE participă la toate discuţiile privind strategia companiei.
 • Procentul misiunilor cuprinse în planul de audit intern care acoperă proiecte şi/sau iniţiative strategice.
 • Riscurile strategice sunt identificate în planul de audit intern.
 • Planificarea strategică a fost auditata.
 • Procentul de personal de audit intern calificat şi repartizat în conformitate cu structura organizaţiei şi riscurile cheie.

5. Este poziţionată corespunzător în cadrul organizaţiei şi dispune de resurse adecvate.

Documente şi acţiuni care demonstrează operaţionalizarea principiului:

 • Carta auditului intern in vigoare este documentată şi adecvată, aliniată cu IPPF.
 • Raportarea funcţională la nivelul consiliului de administraţie şi raportarea administrativă la cel mai înalt nivel din organizaţie sunt definite în cartă.
 • Activităţile de audit intern sunt aliniate la nevoile organizaţionale pentru a adăuga valoare acesteia.
 • Bugetul de funcţionare al compartimentului de audit intern este suficient şi este aprobat de consiliu.
 • Au loc discuţii periodice cu consiliul de administraţie cu privire la PAIC, disponibilitatea resurselor (capacitate şi capabilitate) şi orice posibile limitări.
 • Evaluarea periodică a resurselor este comparată cu organizaţii de dimensiuni/profil similare.
 • Resursele umane, tehnologia şi instrumentele de lucru sunt furnizate auditului intern, astfel încât misiunile de audit să fie executate în mod eficient şi eficace.
 • Funcţiunea de audit intern are acces adecvat la specialişti în domeniu din cadrul companiei, auditori invitaţi şi/sau auditori interni externalizaţi.

Indicatori cheie de rezultat al aplicării principiului:

 • CAE este privit ca parte/instrument al conducerii şi participa la şedinţele conducerii superioare, ale consiliului şi ale conducerii funcţionale.
 • Rezultatele misiunii de audit sunt luate în considerare de către conducere şi consiliu.
 • Procentul de finalizare a planului de audit intern.
 • Procentul scăzut de audituri interne planificate şi nefinalizate din cauza limitărilor de resurse.
 • Procentul de timp alocat misiunilor de audit realizate la solicitarea conducerii raportat la timpul total alocat misiunilor de audit.
 • Procentul de timp alocat auditurilor interne ale proceselor principale în raport cu timpul alocat auditării proceselor suport/administrative.
 • Procentul misiunilor cuprinse în planul de audit intern dedicat proceselor şi structurilor cu risc ridicat raportat la timpul total alocat misiunilor de audit.

Top Quality Management a dezvoltat un curs de formare profesională AUDITOR INTERN, organizat în fiecare lună din an în sistem online. Cursul este autorizat CAFPPA și este structurat conform noilor cerințe privind formarea profesională a adulților care impun o metodă de învățare bazată pe foarte multe aplicații practice. Pentru mai multe informații despre acest curs, accesați link-ul www.cursuriautorizate.ro

Nu rata cele mai noi articole!

Click aici pentru politica de confidentialitate: https://blog.cursuriautorizate.ro/politica-de-confidentialitate/

Va multumim, echipa Blog.cursuriautorizate.ro.