Procesele Sistemului de Management al Măsurării conform SR EN ISO 10012:2004

SR EN ISO 10012:2004 este un standard elaborat de Organizația Internațională pentru Standardizare (ISO) care definește cerințele pentru un sistem de management al măsurării eficient și eficace. Acesta se concentrează pe asigurarea preciziei metrologice și a calității în procesele de măsurare, jucând un rol esențial în garantarea încrederii în rezultatele măsurătorilor.
În cele ce urmează vom stabili procesele cheie ale sistemului de management al măsurării conform SR EN ISO 10012:2004 și modul în care acestea contribuie la atingerea obiectivelor metrologice.

1. Procesul de planificare

Procesul de planificare reprezintă fundamentul sistemului de management al măsurării. Acesta implică parcurgerea următoarelor etape:

 • Stabilirea obiectivelor metrologice: Organizația definește obiectivele specifice pentru procesele de măsurare și echipamentele utilizate.
 • Identificarea resurselor: Se determină resursele necesare pentru atingerea obiectivelor metrologice, inclusiv echipamente, personal calificat și infrastructură adecvată.
 • Dezvoltarea procedurilor: Se elaborează proceduri standardizate pentru măsurare și confirmarea metrologică a echipamentelor.

Vom exemplifica etapele de planificare din procesul de management al măsurării aplicate în domeniul IT care are ca obiect de activitate dezvoltarea de produse software.

 • Echipamente de testare avansate: Achiziționarea de instrumente și software specializate pentru identificarea și urmărirea defectelor în codul software.
 • Personal calificat: Recrutarea și/sau formarea unor testeri de software experimentați pentru a efectua testele și analiza rezultatele.
 • Infrastructură de testare: Crearea unui mediu de testare adecvat, cu hardware și software de testare bine configurate.

Compania dezvoltă proceduri standardizate pentru procesul de testare a software-ului. Aceste proceduri includ:

 • Definirea criteriilor de acceptare: Stabilirea criteriilor clare pentru a determina când un software este pregătit pentru lansare și când este necesară remedierea problemelor.
 • Planificarea și documentarea testelor: Stabilirea unui plan de testare detaliat pentru fiecare proiect software, inclusiv specificarea cazurilor de testare și documentarea rezultatelor.
 • Analiza și raportarea defectelor: Crearea unui proces formal pentru identificarea, înregistrarea și raportarea defectelor identificate în timpul testelor.

2. Procesul de implementare

Procesul de implementare pune în aplicare planurile stabilite în etapa anterioară. Acesta cuprinde:

 • Formarea și calificarea personalului: Asigurarea că personalul implicat în măsurători are competențele necesare și este instruit corespunzător pentru a desfășura măsurători precise.
 • Achiziția și întreținerea echipamentelor: Se procură și se mențin echipamentele de măsurare pentru a se asigura că acestea sunt adecvate și funcționează corespunzător.
 • Realizarea măsurătorilor: Măsurătorile sunt efectuate conform procedurilor stabilite, iar rezultatele sunt înregistrate și documentate.

Vom exemplifica etapele procesului de implementare într-o companie de procesare a laptelui.

Compania de procesare a laptelui dorește să îmbunătățească calitatea produselor lactate și să asigure respectarea standardelor de igienă și siguranță alimentară. Pentru aceasta, organizează sesiuni de formare extinse pentru angajații săi din departamentul de producție și controlul calității. Personalul care lucrează în producție este instruit în tehnicile corecte de igienizare a echipamentelor, manipulare a laptelui și procesare a produselor lactate. În același timp, echipa de control al calității primește instruire în tehnicile de analiză a compoziției laptelui și identificarea potențialelor contaminanți microbiologici. Formarea asigură că toți angajații au competențele necesare pentru a efectua măsurători precise și a asigura calitatea produselor lactate.
Pentru a efectua analize precise ale conținutului de grăsime din lapte și produsele lactate, compania achiziționează un analizor automat de grăsime. Acest echipament este selectat pentru a se potrivi cerințelor specifice ale producției și este instalat în laboratorul de control al calității. În plus, compania stabilește un program de întreținere regulat pentru analizorul de grăsime, care include calibrări periodice și verificări de performanță pentru a se asigura că echipamentul funcționează corespunzător și furnizează rezultate precise.
Echipa de control al calității din compania de procesare a laptelui efectuează măsurători periodice ale conținutului de grăsime din mostrele de lapte și produse lactate. Aceste măsurători sunt realizate folosind analizorul automat de grăsime, conform procedurilor standardizate de lucru. Rezultatele măsurătorilor sunt înregistrate și documentate într-un sistem de gestionare a calității. Dacă se detectează abateri de la specificațiile de calitate, echipa de producție poate lua măsuri corective pentru a asigura calitatea produselor finale și pentru a se conforma standardelor de siguranță alimentară.

3. Procesul de monitorizare și măsurare

Procesul de monitorizare și măsurare se concentrează pe evaluarea continuă a performanței. Acesta implică:

 • Monitorizarea calității măsurătorilor: Se evaluează constant calitatea măsurătorilor pentru a detecta devieri sau probleme.
 • Efectuarea auditurilor metrologice: Se efectuează audituri periodice pentru a verifica conformitatea cu standardele ISO 10012:2003 și pentru a identifica posibile îmbunătățiri.

Vom exemplifica etapele procesului de monitorizare și măsurare aplicate intr-o companie care oferă servicii de avocatură.

Compania dorește să se asigure că serviciile sale sunt livrate la cel mai înalt nivel de calitate și precizie. Pentru a realiza acest lucru, firma monitorizează constant calitatea măsurătorilor în ceea ce privește gestionarea cazurilor și asistența juridică. Avocații și consilierii juridici folosesc sisteme de management al cazurilor și colectează feedback-ul clienților în legătură cu modul în care au fost tratați în timpul procesului legal. Feedback-ul este evaluat în mod regulat pentru a identifica tendințe și pentru a detecta eventualele devieri sau probleme în gestionarea cazurilor. Dacă se constată nereguli, se iau măsuri corective pentru a asigura că serviciile juridice furnizate sunt de cea mai bună calitate și îndeplinesc nevoile clienților.
Pentru a se asigura că toate serviciile furnizate și procedurile interne sunt conforme cu reglementarile legale și standardele aplicabile, firma de avocatură efectuează audituri metrologice periodice. Aceste audituri sunt efectuate de către un auditor independent sau o echipă de audit intern, cu experiență în practicile juridice. Auditorii examinează procedurile, documentele juridice și rezultatele cazurilor pentru a verifica dacă sunt respectate standardele și reglementările legale. Ei pot, de asemenea, să evalueze documentația, rapoartele și procedurile interne pentru a identifica eventualele neconformități sau inexactități. În urma auditurilor, se generează rapoarte care indică orice probleme identificate și sugerează îmbunătățiri sau corecții necesare pentru a asigura conformitatea continuă cu standardele metrologice și pentru a îmbunătăți serviciile juridice oferite de firmă. Aceste audituri periodice contribuie la îmbunătățirea calității serviciilor juridice și la menținerea standardelor etice în cadrul firmei de avocatură.

4. Procesul de îmbunătățire continuă

Procesul de îmbunătățire continuă promovează îmbunătățirea continuă a sistemului de management. Acesta implică:

 • Analiza datelor: Se analizează datele și rezultatele măsurătorilor pentru a identifica oportunități de îmbunătățire.
 • Implementarea acțiunilor corective și preventive: Se iau măsuri pentru corectarea neconformităților și prevenirea reapariției lor.
 • Revizuirea sistemului: Se efectuează revizuiri periodice ale întregului sistem de management al măsurării pentru a asigura eficacitatea acestuia.

Vom exemplifica etapele procesului de de îmbunătățire continuă aplicat intr-o companie care are ca obiect de activitate producția de mobilier.

Compania dorește să îmbunătățească eficiența proceselor de producție și calitatea produselor sale. Pentru aceasta, firma monitorizează constant măsurătorile legate de calitatea mobilierului produs. În prima etapă, echipa de control al calității analizează datele și rezultatele măsurătorilor, inclusiv feedback-ul de la clienți și rapoartele de inspecție. Prin analizarea acestor date, firma identifică tendințe și devieri în calitatea produselor, precum și posibile probleme în procesele de producție. De exemplu, analiza datelor ar putea dezvălui că anumite tipuri de mobilier au rate mai mari de retur din partea clienților din cauza unor defecte specifice.
După ce au fost identificate oportunitățile de îmbunătățire în etapa anterioară, firma de producție de mobilier decide să ia măsuri pentru a corecta problemele și a preveni apariția acestora. Pentru a rezolva problema defectelor specifice menționate anterior, firma poate implementa o serie de acțiuni, cum ar fi:

 • organizarea de sesiuni de instruire suplimentare pentru echipa de producție pentru a îmbunătăți tehnica de asamblare a mobilierului.
 • evizuirea proceselor de control al calității pentru a identifica și elimina defectele înainte ca mobilierul să fie expediat către clienți.
 • introducerea unui sistem de monitorizare a feedback-ului clienților pentru a detecta rapid problemele și a lua măsuri corective imediate

Pentru a se asigura că întregul sistem de management al măsurării și procesele de producție sunt eficiente, firma de producție mobilier efectuează revizuiri periodice ale sistemului. În acest sens, echipa de management analizează în mod detaliat toate aspectele legate de calitate și măsurători, inclusiv procedurile de control al calității, tehnologiile folosite și procesele de producție. Revizuirea periodică ajută firma să identifice zonele în care se poate îmbunătăți și să stabilească noi obiective pentru creșterea eficienței și a calității produselor. Această abordare de îmbunătățire continuă contribuie la consolidarea poziției companiei pe piață și la satisfacția clienților săi.

Procesele sistemului de management al măsurării conform ISO 10012:2003 reprezintă un cadru esențial pentru asigurarea preciziei metrologice și a calității în procesele de măsurare. Prin planificare, implementare, monitorizare și îmbunătățire continuă, organizațiile pot îndeplini cerințele metrologice și pot atinge obiectivele lor de calitate. Implementarea acestor procese contribuie la creșterea încrederii în rezultatele măsurătorilor și la eficientizarea activităților metrologice într-o gamă largă de industrii.


Studiu de caz

Implementarea Sistemului de Management al Măsurării conform SR EN ISO 10012:20043 într-o companie de producție a echipamentelor pentru spălătorii auto

Procesul de Planificare

Etapa 1: Stabilirea obiectivelor metrologice

Firma „Jet Clean” și-a propus să îmbunătățească precizia măsurătorilor efectuate asupra componentelor esențiale ale echipamentelor pentru spălătorii auto.
Obiectivele metrologice au inclus:

 • Îmbunătățirea preciziei măsurătorilor pentru senzorii de presiune utilizați în echipamentele de spălătorii auto.
 • Asigurarea conformității cu cerințele metrologice și standardul SR EN ISO 10012:20043.
 • Reducerea costurilor de întreținere prin optimizarea procesului de calibrare.

Etapa 2: Identificarea resurselor

Pentru a atinge aceste obiective, firma a identificat resursele necesare:

 • Achiziția de echipamente metrologice avansate pentru calibrarea și testarea senzorilor de presiune.
 • Formarea și certificarea personalului de producție în tehnici de măsurare metrologică.
 • Dezvoltarea unei infrastructuri adecvate pentru a asigura mediul de măsurare stabil și controlat.

Etapa 3: Dezvoltarea procedurilor

Firma a elaborat proceduri standardizate pentru măsurarea și confirmarea metrologică a senzorilor de presiune. Aceste proceduri au inclus:

 • Definirea etapelor de calibrare a senzorilor de presiune.
 • Stabilirea unui program regulat de verificare și calibrare a echipamentelor metrologice pentru a se asigura că sunt menținute în parametrii specificați.
 • Documentarea procesului de măsurare, inclusiv înregistrarea datelor și a rezultatelor, asigurând astfel un istoric complet al măsurătorilor.

Procesul de Implementare

Etapa 1: Formarea și calificarea personalului

Personalul a participat la cursuri intensive de metrologie și au obținut certificări corespunzătoare pentru a efectua măsurători precise. Toți operatorii și tehnicienii au fost instruiți sistematic pentru a se asigura că sunt la curent cu cele mai recente tehnici și proceduri metrologice.

Etapa 2: Achiziția și întreținerea echipamentelor

Firma a achiziționat echipamente metrologice de înaltă precizie pentru a efectua calibrările. Echipamentele au fost supuse unui program de întreținere regulat pentru a se asigura că sunt întotdeauna în stare perfectă de funcționare.

Etapa 3: Realizarea măsurătorilor

Cu personalul instruit și echipamentele adecvate, firma a început să efectueze măsurători conform procedurilor standardizate. Fiecare măsurare a fost documentată și înregistrată, inclusiv detaliile procesului de calibrare.

Procesul de Monitorizare și Măsurare

Etapa 1: Monitorizarea calității măsurătorilor

Firma a implementat un sistem de monitorizare a calității măsurătorilor pentru a evalua constant calitatea acestora. Echipa de control al calității a efectuat verificări regulate pentru a detecta eventuale devieri sau probleme în procesele de măsurare. Orice neconformitate a fost înregistrată și investigată în detaliu.

Etapa 2: Efectuarea auditurilor metrologice

Firma a documentat audituri metrologice periodice pentru a verifica conformitatea cu standardul SR EN ISO 10012:20043 și pentru a identifica posibile îmbunătățiri. Auditorii au evaluat procedurile, echipamentele și procesele de măsurare pentru a asigura conformitatea.

Procesul de Îmbunătățire Continuă

Etapa 1: Analiza datelor

Firma a analizat datele și rezultatele măsurătorilor pentru a identifica oportunități de îmbunătățire. Această analiză a ajutat la identificarea tendințelor și a problemelor recurente, precum și la prioritizarea acțiunilor de îmbunătățire.

Etapa 2: Implementarea acțiunilor corective și preventive

Pe baza datelor analizate, firma a luat măsuri pentru corectarea neconformităților și prevenirea reapariției acestora. Acest lucru a inclus actualizarea procedurilor, recalibrarea echipamentelor și reinstruirea personalului acolo unde a fost necesar.

Etapa 3: Revizuirea sistemului

Firma a efectuat revizuiri periodice ale întregului sistem de management al măsurării pentru a asigura eficacitatea acestuia. Aceste revizuiri au inclus evaluarea obiectivelor metrologice, a performanței proceselor și a rezultatelor auditurilor metrologice. Orice îmbunătățiri necesare au fost implementate, iar ciclul de îmbunătățire continuă a continuat să funcționeze cu succes în beneficiul firmei „Jet Clean„.

Implementarea cu succes a Sistemului de Management al Măsurării (SMM) conform SR EN ISO 10012:2004 în firma de producție a echipamentelor pentru spălătorii auto a adus numeroase beneficii, axate pe obiectivele stabilite:

 • Îmbunătățirea preciziei măsurătorilor pentru senzorii de presiune utilizați în echipamentele de spălătorii auto:
  • Măsurători precise: Prin implementarea SMM, firma a reușit să îmbunătățească semnificativ precizia măsurătorilor pentru senzorii de presiune. Acest lucru a dus la producerea echipamentelor de spălătorii auto mai precise și fiabile, ceea ce a crescut satisfacția clienților.
  • Reducerea erorilor de măsurare: Procedurile riguroase au contribuit la reducerea erorilor de măsurare, asigurând că senzorii de presiune au oferit rezultate consistente și precise în timp. Aceasta a dus la creșterea calității produselor și la minimizarea reclamațiilor.
 • Asigurarea conformității cu cerințele metrologice și standardul ISO 10012:2003:
  • Conformitate: Implementarea SMM a asigurat că firma activează în conformitate cu cerințele metrologice naționale și internaționale, precum și cu standardul ISO 10012:2003. Acest lucru a eliminat riscul sancțiunilor legale și a consolidat încrederea clienților și a partenerilor comerciali.
  • Credibilitate sporită: Implementarea cerințelor standarului a conferit firmei o credibilitate sporită pe piață. Acest lucru a facilitat accesul la noi oportunități de afaceri și parteneriate cu organizații care apreciază calitatea și standardizarea proceselor metrologice.
 • Reducerea costurilor de întreținere prin optimizarea procesului de calibrare:
  • Economii financiare: Prin implementarea unui program de calibrare bine structurat și monitorizat, firma a reușit să reducă semnificativ costurile de întreținere. Echipamentele de măsurare sunt supuse calibrării la intervale corecte, evitând astfel reparațiile costisitoare sau înlocuirea lor prematură.
  • Timp și resurse economisite: Procesul optimizat de calibrare a condus la economii semnificative de timp și resurse. Personalul știe exact când trebuie să efectueze calibrările, ceea ce elimină timpul pierdut și minimizează impactul asupra producției.
  • Îmbunătățirea eficienței generale: Optimizarea procesului de calibrare a contribuit la îmbunătățirea eficienței generale a firmei. Acest lucru a avut un impact pozitiv asupra productivității și rentabilității globale.

În concluzie, firma „Jet Clean” a reușit să implementeze cu succes Sistemul de Management al Măsurării conform SR EN ISO 10012:20043, asigurând astfel calitatea și precizia măsurătorilor efectuate asupra echipamentelor produse și contribuind la eficiența și conformitatea proceselor sale metrologice.

Autor: Lector Formator Inginer Adelina Dobre

Nu rata cele mai noi articole!

Click aici pentru politica de confidentialitate: https://blog.cursuriautorizate.ro/politica-de-confidentialitate/

Va multumim, echipa Blog.cursuriautorizate.ro.