Prezenta ordonanță de urgență are ca obiectiv asigurarea unui înalt nivel de protecție a mediului și sănătății populației prin instituirea de măsuri:

a) De prevenire și reducere a generării de deșeuri și de gestionare eficientă a acestora;
b) De reducere a efectelor adverse determinate de generarea și gestionarea deșeurilor;
c) De reducere a efectelor generale determinate de utilizarea resurselor și de creștere a eficienței utilizării acestora, ca elemente esențiale pentru asigurarea tranziției către o economie circulară și a garanta competitivitatea pe termen lung.

În vederea prevenirii, reutilizării, reciclării și a altor tipuri de valorificare a deșeurilor, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului promovează sau, după caz, propune măsuri cu caracter legislativ și/sau ghiduri, recomandări, prin care producătorul produsului, persoana fizică autorizată sau persoana juridică care, cu titlu profesional, proiectează, produce, prelucrează, tratează, vinde ori importă produse este supus unui regim de răspundere extinsă a producătorului.

Principalele modificări aduse de OUG nr.92/2021 sunt:

Operatorii economici din sectorul agroalimentar sunt obligati să ia măsuri pentru reducerea risipei alimentare,  acordând prioritate uzului uman (prin intermediul  donațiilor de alimente); alimentele care nu pot fi utilizate pentru uzul uman pot fi folosite drept hrană pentru animale sau prelucrate ulterior în produse nealimentare. Această măsura a fost introdusă pentru a ne alinia la obiectivul de dezvoltare durabilă al Organizaţiei Naţiunilor Unite referitor la reducerea cu 50% a deşeurilor alimentare pe cap de locuitor la nivel mondial, în reţeaua de comerţ cu amănuntul şi la consumator şi referitor la reducerea
pierderilor de produse alimentare în lanţurile de producţie şi distribuţie până în anul 2030. (art. 13)

Sub coordonarea autorităţii publice centrale cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, autoritatea publică centrală din domeniul economiei, prin intermediul strategiilor, programelor şi politicilor sectoriale, precum şi al ghidurilor/ordinelor de ministru/hotărârilor de Guvern, după caz:
a) încurajează reutilizarea produselor şi instituirea de scheme care promovează activităţile de reparare şi reutilizare, inclusiv, în special, pentru echipamentele electrice şi electronice, textile şi mobilă, precum şi pentru ambalaje şi materialele şi produsele folosite în construcţii; 
b) dezvoltă şi sprijină campanii de informare în scopul sensibilizării cu privire la prevenirea generării şi abandonării deşeurilor; (art. 13, (2))

Producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri au obligația să implementeze colectarea separată cel puţin a deșeurilor de hârtie, metal, plastic şi sticlă, iar până la data de 1 ianuarie 2025 şi a textilelor. (art. 17.3)

Titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale – beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii. (art. 17.4)

Autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociaţiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, după caz, au următoarele obligaţii: (art. 17.5)
a) să asigure colectarea separată cel puţin pentru deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale, să stabilească dacă gestionarea acestor deşeuri se face în cadrul unui singur contract de delegare a serviciului de salubrizare sau pe mai multe tipuri de materiale/contract/contracte distincte pentru toate tipurile de materiale/pe tip de material
b) să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de minimum 50% din masa totală generată, minim pentru deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din deşeurile menajere 
c) să atingă, până în anul  2025  un nivel minim de pregătire pentru reutilizare şi reciclarea deşeurilor municipale  de 55% din masă;
d) să atingă, până în anul  2030  un nivel minim de pregătire pentru reutilizare şi  reciclarea deşeurilor municipale de 60% din masă
e) să atingă, până în anul  2035  un nivel minim de pregătire pentru reutilizare şi  reciclarea deşeurilor municipale de 65% din masă
f) să includă în caietele de sarcini şi în contractele de delegare a gestiunii  serviciului de salubrizare, tarife distincte pentru activităţile desfăşurate de  operatorii de salubrizare pentru gestionarea deşeurilor;
g) să stabilească şi să includă în caietele de sarcini, în contractele de delegare a   gestiunii serviciului de salubrizare şi în regulamentele  serviciului de salubrizare   indicatori de performanţă pentru fiecare activitate din cadrul serviciului de   salubrizare, care să cuprindă indicatorii prevăzuţi în anexa nr. 5, astfel încât să  atingă obiectivele de reciclare şi penalităţi pentru nerealizarea lor;
h) să implementeze, instrumentul economic „plăteşte pentru cât arunci”, bazat   pe unul sau mai multe dintre următoarele elemente: (i) volum; (ii) frecvenţă de colectare; (iii) greutate; (iv) saci de colectare personalizaţi.

Pentru îndeplinirea obligațiilor legale privind gestionarea deșeurilor, titularul unei activități, pentru care autoritatea competentă pentru protecția mediului a emis o autorizație de mediu/autorizație integrată de mediu, are obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii sau să delege această obligație unei terțe persoane.
Persoanele desemnate, prevăzute la alin. (4), trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deșeuri și al managementului deșeurilor, inclusiv în domeniul substanțelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecționare și specializare recunoscute la nivel național conform Ordonanței Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare. (art.23.3,4)

Până la 1 ianuarie 2025, autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociaţiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora trebuie să organizeze colectarea separată a fracţiei de deşeuri periculoase care provin din gospodării, să se asigure ca sunt tratate şi că nu contaminează alte fluxuri de deşeuri municipale. (art. 30.1)

În vederea verificării îndeplinirii țintelor de reutilizare și reciclare autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului instituie un sistem eficace de control al calităţii şi de trasabilitate a deşeurilor municipale, gestionat de către Administraţia Fondului pentru Mediu, sistemul conţinând localizarea, istoricul cantităţilor şi a operaţiunilor de gestionare a deşeurilor municipale, precum colectarea, transportul, reciclarea şi după caz valorificarea, sortarea şi eliminarea prin identificare electronică. (art. 19.4)

Persoanele fizice care deţin în gospodărie uleiuri vegetale folosite sunt obligate să predea cu titlu gratuit întreaga cantitate numai operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de salubritate, colectare, valorificare şi/sau de eliminare a uleiurilor uzate. (art. 30.5)

Obligațiile de raportare la uleiurile uzate devin anuale (nu semestriale cum au fost stipulate în HG 235 din 2007), până la data de 30 aprilie a anului în curs. Producătorii şi importatorii de uleiuri şi lubrifianţi sunt obligaţi să informeze publicul asupra necesităţii colectării şi despre beneficiile aduse de valorificarea şi/sau eliminarea adecvate a uleiurilor uzate; informaţia trebuie amplasată în locuri vizibile la toate punctele de comercializare şi trebuie să conţină următorul text: „Acest ulei trebuie predat unui colector autorizat după utilizare!”  Uleiurile de motor şi de transmisie destinate comercializării trebuie să aibă inscripţionat pe ambalaj următorul text: „Acest ulei trebuie predat unui colector autorizat după utilizare! Este interzisă amestecarea acestui ulei cu solvenţi, lichid de frână şi lichid de răcire. Este interzisă utilizarea acestuia drept carburant în amestec cu motorină”. (art. 31. 1, 2)

Au fost introduse noi sancțiuni, dar și majorări ale celor actuale; pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute de ordonanța de urgență, minimul unor amenzi pentru persoane fizice este stabilit la 5000 de lei și poate ajunge, în anumite situații, până la 20.000 de lei, iar pentru persoanele juridice minimul începe de la 20.000 de lei și se poate ajunge până la 40.000 de lei.
Autorităţile publice locale vor asigura până la 31 decembrie 2023  colectarea separată și reciclarea la sursă a  biodeșeurilor sau colectarea separată a acestora fără a le amesteca cu alte tipuri de deșeuri. (art. 33)
Persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială, pentru care autoritatea competentă pentru protecția mediului a emis o autorizație de mediu/autorizație integrată de mediu, având în vedere rezultatele unui audit de deșeuri, este obligată să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a periculozității deșeurilor. (art. 44.1)

Top Quality Management a conceput și implementat programul de formare profesională Managementul deșeurilor, care include următoarele tematici:

Reglementări privind managementul deşeurilor. Ordonanţa de Urgenţă nr.92/2021 privind regimul deşeurilor. Noutăţi în domeniul gestionării eficiente a deşeurilor generate de modificările legislative la nivelul UE transpuse în legislaţia naţională – obligaţii derivate din acquis-ul UE de a crea un cadrul necesar şi predictibil pentru autorităţile locale şi mediul privat în sensul stimulării performanţei şi a concurenţei echitabile.
– Managementul operaţional al compartimentului de mediu – responsabilităţi privind evidenţa gestiunii deşeurilor (HG nr. 856/2002 şi conexe); transportul deşeurilor nepericuloase şi periculoase (HG nr.1061/2008 şi conexe). Abordare sistemică în contextul exigenţelor legislative şi a principiilor dezvoltării durabile. Alte cerinţe reglementate privind monitorizarea calităţii factorilor de mediu, impactul activităţilor economice asupra mediului.
Monitorizarea şi raportarea în domeniul managementului deşeurilor. Noutăţi
– Programe de măsuri pentru prevenirea şi reducerea generării de deşeuri – noţiuni de bază pentru întocmirea şi implementarea acestuia în organizaţie. Particularităţi, obligativitate şi/sau necesitate.

Pentru mai multe detalii și informații despre acest curs, accesați link-ul www.cursuriautorizate.ro

Nu rata cele mai noi articole!

Click aici pentru politica de confidentialitate: https://blog.cursuriautorizate.ro/politica-de-confidentialitate/

Va multumim, echipa Blog.cursuriautorizate.ro.